A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatója

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatója

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a hungarikumokkal.com  honlap használóit a honlap használata során megvalósuló minden adatkezelést érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

név: Salalala Kreatív Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövid név: Salalala Kreatív Nonprofit Kft.

székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 6. II/4.

honlap: www.hungarikumokkal.com

központi e-mail cím: [email protected]

törvényes képviselő: dr. Kurucz Dániel Gábor

képviseli: dr. Kurucz Dániel Gábor

 

 1. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. október 1-től visszavonásig tart.

Mint a www.hungarikumokkal.com (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amely segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

 

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -nak már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. minden esetben törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Salalala Kreatív Nonprofit Kft.-nek címzett, jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. ellen.

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -hez fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot!

 1. A Társaság tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft.. a GDPR-ban nevesített átláthatóság elvének való megfelelés céljából nyilvánosságra hozza az azon adatkezelési folyamataira vonatkozó tájékoztatásokat, amelyeknek Ön a hungarikumokkal.com honlap használójaként vagy a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. vel más jogviszonyba kerülvén lehet alanya. Az adatkezeléseket is ilyen szempont szerint helyezi sorrendbe a Salalala Kreatív Nonprofit Kft.

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. az adatkezelésbe főszabály szerint adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. harmadik személy részére nem továbbítja. Amennyiben ettől eltérő szabályt alkalmaz a Salalala Kreatív Nonprofit Kft., úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelzi.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft.  azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 3. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

4.1. Kapcsolatfelvétel a Salalala Kreatív Nonprofit Kft..-vel

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -vel személyesen, írásban és a honlap használatával is fel lehet venni a kapcsolatot. Amennyiben az érintett a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -vel szóban (személyesen) veszi fel a kapcsolatot, és az az ügy, amelyben az érintett megkereste a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -t, azonnal nem oldható meg, úgy a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. munkatársa feljegyzést készít az érintett által elmondottakról, és azt a szervezetrendszeren belül továbbítja az ügy elintézésére illetékes személynek.

Amennyiben az érintett e-mailben vagy írásban veszi fel a kapcsolatot a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -vel, a megkeresését az azt megismerő személy a szervezetrendszeren belül továbbítja az ügy elintézésére illetékes személynek.

Javasoljuk ezért, hogy a minél hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében az az alábbi e-mail címet használja:

– központi e-mail cím: [email protected]

Az érintett ezen uton azzal járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a jelen, nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában veszi fel a kapcsolatot a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -vel.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft.  a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig tárolja e célból az adatait. Amennyiben az ügy egy új jogviszony létesítésére irányul, úgy az új jogviszony (panaszügyintézés stb.) szerinti adatkezelés érintettjévé válik.

A Salalala Kreatív Nonprofit Kft.  felhívja minden érintett figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan mennyiségű információt küldjön meg a Salalala Kreatív Nonprofit Kft.  számára a kapcsolatfelvétel során, amely az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséhez szükséges. Ez azért fontos, mert a Salalala Kreatív Nonprofit Kft.  törekszik arra, hogy betartsa a GDPR úgynevezett adattakarékossági elvét, amely szerint egy adott adatkezelési cél eléréséhez csak annyi adatot kezelhet az adatkezelő, amennyi az adatkezelés eléréséhez feltétlenül szükséges.

adatkezelés célja: a Salalala Kreatív Nonprofit Kft. -vel való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételben érintett ügy elintézéséig

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.